ЕКО РЕСУРС-Р ООД

ЕКО РЕСУРС-Р ООД е дружество с ограничена отговорност създадено през 2004г.

ЕКО РЕСУРС – Р ООД води началото си от есента на 2004 г. с предмет на дейност услуги по озеленяване, битово и разделно сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка на разделно събраните отпадъци, включващо сепариране, балиране и предаването им на краен преработвател, и дейности по лятно и зимно улично почистване.

С годините фирмата се развива с бързи темпове, като се наблюдава постоянно увеличаване производителността и качеството на изпълняваните дейности. Съоръженията за сепариране на разделно събраните отпадъци са съвременни и високопроизводителни.

Инвестициите ни са насочени към оборудване на производствени сгради с нови по съвременни технологични съоръжения и модерна техника за обработка на отпадъците.

Предметът на дейност е:

Сметосъбиране, сметоизвозване, предварителна обработка (сепариране, балиране, оползотворяване на компоненти и временно съхранение), товарене и транспортиране на битови, промишлени и разделно събирани отпадъци до краен преработвател с цел рециклиране, оползотворяване или обезвреждане. Лятно и зимно почистване на улици, площади и места с обществена значимост. Озеленяване и поддържане на паркове, градини и частни терени.Обработка на скраб от чугун, стомана и алуминий за привеждането му в състояние, в което престава да бъде отпадък, с цел търговия.Поддържане-превантивно, текущо зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации на автомагистрали и/или пътища I, II или III клас от републиканската пътна мрежа. Поддържане, реконструкция, рехабилитация на пътища и съоръжения. Доставка и монтаж на ограничителни системи/предпазни съоръжения за пътища и/или доставка и монтаж на ограничителни системи (бетонови и/или стоманени предпазни огради и/или предпазни огради за мотоциклетисти и/или предпазни мрежи и/или други елементи с еквивалентни характеристики).

ЕКО РЕСУРС-Р ООД

ЕКО РЕСУРС-Р ООД

  • осигурява широкообхватни решения за всички видове отпадъци
  • се чувства отговорна към своите клиенти и към околната среда
  • най-важни са дълготрайните отношения, базирани на честност и професионализъм
  • главната ни цел е високо ниво на компетентност, отговорност и високо качество при изпълнение на предлаганите услуги
  • е коректен партьор с гъвкава политика
  • разполага с разнообразен автопарк, контейнери с различна вместимост, авто-кантар, дробилка за клони, шредер за отпадъци, светлоотразителни табла и знаково стопанство висококвалифициран административен персонал, шофьори и работници

ПОЛИТИКА
НА
ФИРМАТА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЕКОЛОГИЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЕМАС

КЪМ НАШИТЕ КЛИЕНТИ И ПАРТНЬОРИ