За нас

ЕКО РЕСУРС – Р ООД води началото си от есента на 2004 г. с предмет на дейност услуги по озеленяване, битово и разделно сметосъбиране и сметоизвозване, предварителна обработка на разделно събраните отпадъци, включващо сепариране, балиране и предаването им на краен преработвател, и дейности по лятно и зимно улично почистване.

С годините фирмата се развива с бързи темпове, като се наблюдава постоянно увеличаване производителността и качеството на изпълняваните дейности. Съоръженията за сепариране на разделно събраните отпадъци са съвременни и високопроизводителни.

Инвестициите ни са насочени към оборудване на производствени сгради с нови по съвременни технологични съоръжения и модерна техника за обработка на отпадъците.