Битово и Разделно сметосъбиране и сметоизвозване

БИТОВО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Фирма „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД, организира събиране и извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци /без опасни/, от фирми, предприятия, организации и физически лица. Услугите могат да се извършват, след сключване на договор за извършване на конкрeтна услуга за срок и пеpиодичност, или по предварителна заявка без договорни отношения между страните. Фирмата разполага със специализирани автомобили, техника и съдове за смет с различна вместимост и предназначение в зависимост от вида на услугата. Избора на технология за събиране и извозване на отпадъците се определя от конкретните условия и желанието на възложителя.

Услугите които предлага фирмата са:

  • сметосъбиране и сметоизвозване на съдове с вместимост: 0.110 л., 0.240 л., 1.100 л., 3.5-4.0 куб.м., 15-18 куб.м., 30-40 куб.м. и контейнер преси 12-18 куб.м.
  • извозване на смет, строителни  и други отпадъци със самосвална и товарачна техника.
  • почистване на неорганизирани сметища.

РАЗДЕЛНО СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Разделното сметосъбиране е насочено единствено към отпадъците, за които съществуват мощности за преработка в страната. Към момента това са хартиени и картонени отпадъци, пластмасови отпадъци, стъклени отадъци и отпадъците от черни и цветни метали. Изискванията към събираните отпадъци от посочените видове са:

  • Хартиените и  картонените отпадъци вкючват опаковъчна хартия за торби, велпапе, стари вестници, хартия за печат и писане и други, като от отпадъците следва да бъдат изключени силно замърсени или омазнени хартии, хартия от картони с пластмасово покритие, индигирани хартии.
  • Пластмасовите отпадъци включват полиетилен, /ПЕ/ – ниска и висока плътност,  полиетилентетрафалат /ПЕТ/, полипропилен /ПП/, полистерол /ПС/. От системата следва да бъдат изключени силно замърсени пластмаси, непълно изпразнени от съдържанието си бутилки и опаковки за опасни вещества.
  • Стъклените отпадъци могат да бъдат събирани разделно по цвят и смесено. Системата е насочена предимно и основно към стъклени опаковки, като  бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки, буркани и други. По възможност предварително да бъдат отделени различните метални и неметални примеси от опаковките. Не се допуска събиране на стъклени опаковки неизпразнени /непочистени от съдържанието им, както и опаковки, в които са били съхранявани опасни вещества.
  • Металните отпадъци трябва да са почистени от остатъци от други видове материали.
    Начина на събиране и извозване на разделно събраните отпадъци се определя индивидуално за всеки обект, в зависимост от конкретните условия.

Начина на събиране и извозване на разделно събраните отпадъци се определя индивидуално за всеки обект, в зависимост от конкретните условия.