Годишни цели

ИЗМЕРИМИ ЦЕЛИ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Целите на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве при работа са разработени, съгласно нивата и функциите, описани в организационната структура да дружеството. Те са съвместими с оповестената политика на висшето ръководство по качество, околна среда и безопасност и здраве при работа. Целите са определени за едногодишен период и по време на прегледите от висшето ръководство се проверява тяхното изпълнение. Целите на актуалната политика на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа за периода януари  2020 г. – декември, 2020 г. са:

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 • Утвърждаване на авторитета на Дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към удовлетворяване на специфичните изисквания на клиентите Измерител: увеличаване стойността на договорените услуги, спрямо предходната година с 1% Отговорник: Управител
 • Прилагане на принципи и практика за качеството на работа, спазване на изискванията на клиентите и недопускане на инциденти при изпълняване на дейностите. Измерител: Брой рекламации от извършени дейности Отговорник: Ръководител звена
 • Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици Измерител: увеличаване броя на положителните референции Отговорник: Управител
 • Разширяване на пазарния дял по работа на услуги и обекти с финансиране по европейски фондове Измерител: увеличаване броя на подписаните договори, спрямо предходната година Отговорник: Управител

ЦЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

 • Увеличаване на ефективността на управлението на околната среда и оптимизиране на управлението на отпадъците чрез увеличаване на количеството на разделно събраните отпадъци Измерител: % на отделени рециклируеми отпадъци Отговорници: Представител на ръководството за ИСУ, ОУОС v Оптимизиране потреблението на природни ресурси с цел нямаляване на потреблението на ел. енергия , вода и горива Измерител: съотношение на годишното потреблението на вода , горива и ел. енергия спрямо предходната година. Отговорник: Представител на ръководството за ИСУ, ОУОС
 • Намаляване на потреблението на офис-хартия Измерител: съотношение на годишното потребление спрямо предходната година Отговорник: Представител на ръководството за ИСУ, ОУ ОС
 • Увеличаване на нивото на оперативна готовност за управление на околната среда Измерител: недопускане на инциденти по замърсяване на околната среда Отговорник: Представител на ръководството за ИСУ, ОУОС, Ръководители звена
 • Повишаване компетентността на персонала по опазване на околната среда и безопасните условия на труд и обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда Измерител: брой проведени обучения и аварийни тренировки, брой обучен персонал Отговорник:
 • Представител на ръководството за ИСУ, ОЗБУТ ЦЕЛИ ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 • Увеличаване на компетентността на персонала по безопасни условия на труд Измерител: Увеличаване на броя проведени обучения и тренировки, брой обучен персонал Отговорник: Представител на ръководството за ИСУ, ОЗБУТ
 • Намаляване на възможността за възникване на аварии и трудови злополуки Измерител: обективно констатирано спазване на предписанията по безопасни условия на труд, брой забележки за отстраняване на нарушения по безопасни условия на труд от вътрешни проверки и/или от държавни контролни органи Отговорник: ОЗБУТ
 • Поддържане на работни места без рискове за здравето на персонала и недопускане възникване на производствен травматизъм сред персонала Измерител: увеличаване броя на инспекциите по работни места за спазване изискванията за безопасност на труда спрямо предходната година Отговорник: ОЗБУТ София, 2020 година