Събиране и транспортиране на отпадъци

битово

разделно събирани -хартия, пластмаса

биоразградими - зелени /окапали листа/ и хранителни /кухненски/

пепел, сгурия и пръст

строителни отпадъци

едрогабаритни отпадъци/обемни

Фирма ЕКО РЕСУРС-Р ООД, организира събиране и извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци /без опасни/, от общини, фирми, предприятия, организации и физически лица. Услугите могат да се извършват, след сключване на договор за извършване на конкретна услуга за срок и периодичност, или по предварителна заявка без договорни отношения между страните. Фирмата разполага със специализирани автомобили, техника и съдове за смет с различна вместимост и предназначение в зависимост от вида на услугата.

Избора на технология за събиране и извозване на отпадъците се определя от конкретните условия и желанието на възложителя.
Дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци се извършват според законовите и нормативни изисквания с Регистрационен документ № 12-РД-969-03 от 14.12.2017г., издаден от РИОСВ – гр. София.
Фирмата ни е сертифицирана по : ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2013; EMAS

Разполагаме и със самосвална и товарачна техника. Предоставяме контейнери и контейнер – преси за събиране и временно съхранение на отпадъци. Извозваме генерираните отпадъци по график или по заявка. Осигуряваме компетентен персонал за изпълнение на услугата.

Извозваме съдове с вместимост
0.110 л.; 0.240 л.; 1.100 л.; 3.5-4.0 куб.м.;
12-15 куб.м; 30-40 куб.м.
контейнер преси 12-18 куб.м.