Третиране на отпадъци

събиране

временно съхранение

сепариране/сортиране

балиране

шредиране с цел оптимизиране на обема на отпадъците и последващо предаване на лица/завод за рециклиране, оползотворяване и депониране

оползотворяване

предаване за рециклиране и/или обезвреждане

Фирмата разполага с производствена площадка за събиране, временно съхранение на разделно събрани отпадъци и предварителната им обработка / сепариране и балиране/ преди предаването им за оползотворяване или обезвреждане.

Площадката е с местонахождение в гр. София.

Дейностите третиране на отпадъците се извършват съгласно Разрешително за дейност с отпадъци № 12-ДО-1308-02 от 21.08.2017г., издадено от РИОСВ гр. София.

  • Изкупуване хартия- велпапе, архив, смесена хартия.
  • Изкупуваме РЕТ бутилки.
  • Изкупуваме на полиетилен HDPE и LDPE- плътен найлон, стреч фолио, торби и др.
  • Изкупуваме полипропилен РР- каси ,щайги, бидони, туби, кофи, маси, столове и др
  • Изкупуване дървени отпадъци- палета.
  • Имаме договори с някои от Националните организации за оползотворяване на отпадъци

Преработвателите, на които предаваме крайната продукция, са:

  • Книжна фабрика – Искър АД
  • Унитрейд – 2002 ООД
  • Дружба АД
  • Каскада ООД
  • Екобулхарт ООД
  • Данексо Рисайклинг ООД