Политика по управление

ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ EMAS

Настоящата политика на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност при работа и Системата за управление EMAS е част от общата визия за развитие на дружеството. При прилагане на настоящата политика за управлението на качеството, околна среда и здраве и безопасност и произтичащите от нея цели, ръководството на “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД спазва точно изискванията, дефинирани в EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 и Регламент 1221/2009 на ЕО.

Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира за постигане на максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите от предлаганите услуги, непрекъснат контрол и предотвратяване на възможностите за възникване на трудови злополуки, поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, превенция на възможностите за замърсяване, както и подобряване на дейностите, които могат да доведат до евентуално замърсяване на околната среда;

Непрекъснато повишаване на ефикасността на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здраве и безопасност и Системата за управление EMAS в “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД; Периодичен преглед на настоящата политика по качество, околната среда и здраве и безопасност и при необходимост нейната актуализация, спрямо променените условия, както и ангажимент за съответствие с приложимите законови и други изисквания по околна среда и здраве и безопасност Висшето ръководство, в лицето на Управителя на “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД, провежда и усъвършенства обявената политика на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве и Системата за управление EMAS на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, и Регламент № 1221/2009, отразяващи спецификата на всички извършвани от дружеството дейности и състоянието на пазара. Висшето ръководство с настоящата политика се ангажира със следните принципи за периода 2017-2019 година:

  • Равнището на качеството на предлаганите от “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД услуги се определя от непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите и пазара, както и от международните и националните стандарти;
  • “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД, в лицето на Управителя и целия персонал работи за пълното спазване на националните и международни нормативни изисквания в областта на околната среда и здравето и безопасността;
  • Поддържане на непрекъснат процес на усъвършенстване, водещ до все по-пълно удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, изискващ непрекъснати подобрения на процесите на управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, както и на всички процеси, извършвани в “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД;
  • Успешно развитие и признание на пазара, както и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за непрекъснато професионално развитие на персонала, както и при пълно осъзнаване на отговорностите за опазване на здравето и живота на всички работещи в “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД;
  • Запознаване на клиентите, възложителите, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на Интегрираната система по качество, околна среда и безопасност и здраве и Системата за управление EMAS в “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД.

Централен пункт в политиката на Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и безопасност и здраве и Системата за управление EMAS на “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД е процеса на непрекъснати подобрения във всички дейности, като за целта се прилагат изискванията на процесния подход, като основен EN ISO 9001:2015, както и всички заложени в EN ISO 14001:2015, Регламент №1221/2009 и BS OHSAS 18001:2007 изисквания за мониторинг, оперативно управление и управление на риска. Подобренията във всички аспекти на дейностите на “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД се отчитат, като за база се приема предишното състояние на дейност, процес или продукт и се сравнява с постигнатото след извършеното подобряване. Настоящата политика задължително се преглежда за адекватност по време на прегледите от страна на висшето ръководство на Интегрираната система за управление и Системата за управление EMAS. Висшето ръководство на “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД се ангажира да разгласи политиката по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа на всички нива в организационната структура, при заинтересуваните страни и обществото и да осигури нейното прилагане. Управителя на “ЕКОРЕСУРС-Р“ ООД приема оценката на контролните органи, клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика, като се ангажират да я преглеждат при всякакви сигнали, касаещи нейната адекватност и приложимост. София, 02.05. 2017 година