Предварителна обработка на разделно събрани отпадъци

Предварителната обработка на разделно събираните отпадъци, включваща сепариране, балиране, временно съхранение и предаване на краен преработвател за оползотворяване или рециклиране.

Фирмата разполага с производствена площадкa за събиране, временно съхранение на разделно събрани отпадъци и предварителната им обработка /сепариране и балиране/ преди предаването им за оползотворяване или обезвреждане. Площадката е с местонахождение в гр.София.

Сепарирането на отпадъците първоначално се извършваше ръчно, но сега има инсталация за сортиране на отпадъци. Дейностите по балиране, сортиране, товаро-разтоварване, временно складиране и транспортиране на отпадъци се осъществява с модерна и съвременна техника.

ЕКО РЕСУРС – Р ООД има  договори с някои от Националните организации за оползотворяване на отпадъци  за събиране на разделно събрани отпадъци и предварителната им обработка. Фирмата събира  отпадъци от домакинства, фирми, административни, търговски и други организации.

Преработвателите на които предаваме крайната продукцията за оползотворяване са:

  • Книжна фабрика – Искър АД
  • Дуропак АД
  • ХХИ Костенец АД
  • Унитрейд – 2002  ООД
  • Мегапорт ООД
  • Завод за хартия- Белово АД
  • Дружба АД
  • Каскада ООД
  • Екобулхарт ООД