Референции

 • СО Район Люлин – поддръжка и озеленяване;
 • СО Район Слатина – биологично и битово почистване на междублокови пространства, локални градини и зелени площи;
 • СО Район Нови Искър – окосяване и поддържане на зелени площи;
 • СО Дирекция „Зелена система“ – поддържане на паркове, градини и зелени площи;
 • СО Дирекция „Зелена система“ – обновяване на паркова мебел и съоръжения, и поддържане на декоративна растителност и  озеленени площи;
 • МОСВ „Регионална инспекция по околната среда и водите“ – озеленяване и почистване на ПП „ВИТОША“;
 • Военна академия “ Г. С. Раковски“ – почистване, кастрене, раздробяване и извозване на клони и дървесни отпадъци;
 • Министерство на извънредните ситуации – битово сметосъбиране и сметоизвозване;
 • Транс Терминал ООД – поддържане на зелени площи, разчистване на паркови територии от плевелна растителност, изсичане на подлес, резитба на неподдържани храсти и жив плет;
 • Транс Терминал ООД – машинно миене, метене и зимно поддържане;
 • Български пощи ЕАД – сметосъбиране и сметоизвозване;
 • Крайбург България ЕООД – озеленяване и интензивно поддържане на декоративна растителност и озеленени площи;
 • Централни хали ЕАД – разделно сметосъбиране и сметоизвозване / от хранителни стоки/;
 • Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България АД – отпадъци за депониране и рециклиране;
 • Автомотор корпорация АД – снегопочистване и машинно миене на дворни площи и прилежащи улични платна, комплексно обслужване на битови и разделно събрани отпадъци;
 • Сименс ЕООД – сметосъбиране и извозване на битов и производствен отпадък;
 • Верипласт Балкан АД – битово и разделно сметосъбиране, почистване и извозване на строителни и други отпадъци;
 • Е- Инвест ЕАД – комплексно обслужване на битови и разделно събрани отпадъци, машинно миене и снегопочистване;
 • Други.